Back
  1. Việc đánh giá năng lực và số năm kinh nghiệm của Giáo viên / Giáo sinh / Sinh viên giảng dạy tại GSNL sẽ được thực hiện 2 năm một lần, và được Phòng Đào tạo và Đảm bảo Chất lượng (ĐBCL) cấp giấy chứng nhận năng lực và số năm kinh nghiệm.
  2. Giáo viên/ Giáo sinh/ Sinh viên từ ngày 01/03/2021 phải có giấy chứng nhận năng lực và số năm kinh nghiệm mới được đứng lớp tại GSNL
  3. Giấy chứng nhận năng lực và số năm kinh nghiệm có thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp, và có ghi rõ điểm số bài kiểm tra chuyên môn, tỉ lệ % đạt được trong vòng phỏng vấn trực tuyến, số năm kinh nghiệm theo bảng đánh giá chi tiết tại mục 2. bên dưới và được Phòng ĐBCL xác nhận, ký tên, đóng dấu.
  4. Số năm kinh nghiệm thực tế của Giáo viên không lớn hơn số năm ra trường thực tế của Giáo viên đó.
  5. Số năm kinh nghiệm thực tế của Giáo sinh / Sinh viên luôn là 1.0 cho đến khi Giáo sinh / Sinh viên bổ sung đầy đủ bằng cấp sư phạm để được chứng nhận là Giáo viên.