fbpx

Trung tâm Gia Sư Nam Long thông báo khung thời gian các học kỳ năm học 2021 – 2022, làm căn cứ để tổ chức và vận hành các lớp học kèm trên toàn hệ thống GSNL như sau:

<<Cập nhật>>

Tải bản .PDF tại đây

Thông báo số 20210808-001/TB-GSNL ngày 08/08/2021

Tải bản .PDF tại đây